شماره 2-3

پردازش گروهي فايل‌هاي ‏RAW

نعما محمديان روشن

تعداد عكس‌هايی كه در دنيای ديجيتال تهيه و پردازش می‌شوند، تقريبا 2 تا 5 برابر عكس‌هايی است كه در گذشته با دوربين‌های ‏آنالوگ گرفته می‌شد. به ‏همين دليل ساده اما مهم، پردازش تک تک عكس‌ها كاری وقت‌گير و گاه غير عملی است. اين مشكل زمانی ‏بيشتر نمود پيدا خواهد كرد كه عكاس بخواهد ‏بر اساس روند كاری ‏RAW‏ عكس‌های خود را پردازش کند.‏
هدفمان در اين نوشتار بيان نكات و راه حل‌های عملی‌ای است تا با استفاده از آنها بتوان فايل‌های ‏RAW‏ را گروهی پردازش کرد. تقريبا همه ابزارهای ‏پردازشگر ‏RAW‏‌ دارای ويژگی‌هايی برای پردازش گروهی فايل‌ها هستند. در اينجا به علت فراگير بودن ابزار ‏Adobe Camera RAW‎‏ (كه از اين ‏پس براي سهولت، آن را ‏ACR‏ مي‌ناميم) روش‌های خاص اين ابزار را بيان خواهيم ‏کرد. هر چند بسياری از نكات و مطالب گفته شده جنبه كلی دارند و در ‏ساير ابزارها نيز به‌کار می‌روند.‏
قبل از شروع بحث، لازم است نكته‌ای را يادآوری كنيم. وقتی از پردازش فايل‌های ‏RAW‏ صحبت می‌كنيم، دو مرحله را در نظر ‏داريم. يكی ويرايش‌هايی ‏كه در يك نرم افزار مخصوص پردازشگر فايل ‏RAW‏ انجام می‌شود و مرحله بعد، تهيه خروجي مناسب از ‏اين فايل‌های ويرايش شده. توجه داشته باشيد ‏روش‌هايی كه در اين نوشتار بررسی می‌شوند، هر دو مرحله را ‏دربردارند و آنها را خودكار روی تعداد زيادی از فايل‌های ‏RAW‏ انجام می‌دهند. در پايان ‏اين نوشتار، روش‌هايی نيز ‏برای مرحله اول، يعنی فقط ويرايش گروهی فايل‌های ‏RAW‏ بدون توليد خروجی بيان خواهيم کرد.‏


بازگشت به صفحه اول مطالب | صفحه اول سایت